دانلود آهنگ هیچکس یه مکث

این آهنگو سه سال پیش…این آهنگو سه سال پیش نوشتم و الان دیگه در حد تو نیدر وصف تو چی بگم؟سخته توضیح بدم که چیجوری تو می تونی این دلو قبضه کنیحتی خونه ی کاه گلی رو قلعه کنیرو تو می شه حساب کردبا چشای بسته دوییدبگو بهشت چیه؟مگه به جز اینه که با تو باشم؟ عجب عشقیهکه وقتی می بینمت جز تو همه چی مشکیهنه غذا هست، نه خوابنه فرار، نه قرارنه زمان، نه مکاننه دردام، نه درماننه جهان، نه جهان، نه جهان، نه جهان، نه جهان، نه جهان، نه جهان
فقط من و تو وسط یه کهکشانقسم به نجوم، که رسیدم به جنون نه، برعکسه کاملاًتویی که می دونی باطنم چی می گذره دائماًکه بیشترش مجادله ستویی مراقبممی کنی مقاومموقتی از همه چی قافلممیگی برام از زیر و برام از زر و برام از زور تا راه برم…تو راه راست، هدف مقابلمپَ عاقلم، عاقلم، عاقلمبا تو کاملم
می خوام پوست و گوشت و استخونو بشکافیم، لخت شیمجذب هم بشیم، جفت شیمیه پل شیم و توی هم گم شیم و ذوب شیممث یه خورشیدجلو شمع و پروانه بت شیمجلو شمع و پروانه بت شیم
یه کیف، یه نبضیه ماه، یه مکثیه کیف، یه نبضیه ماه، یه مکث
یه کیف، یه نبضیه ماه، یه مکثیه کیف، یه نبضیه ماه، یه مکث
تابلوی راهنما تو راهروهای شلوغ ذهنیهمه منو تحریم می کنن و تو به فکر صدور مهریتو سرزمین جهالت، تو نور دیدهطلوع چشمیبا شنیدن آهنگ نفسات قلبم وامیستهسرود ملیبعدش کند می شن حرکاتبالا می ره ضربان قلبروح، قفسا رو دوس نداره ونور فوران می کنه اَ تو ترکام وکم می آرن کلمات! (هِع)یه چی داره تحریک می کنه حلقمومی خوام بالا بیارم قلبموتو خونم غلت بزنم ببینی یه رنگممث ماه دورت بگردمسی آذر تو آسمونا منو می بینی شب (1408)
دیدی جیبم توش هیچی نی، تنگهولی بی شیله پیله ممی شینی پیشم، میگیم چه سختهاما شمردن پول خوردامون هم یه چیز دیگه ساین آدم واسه همه آهنه، واسه تو جیوه ساگه ارومیه بشی، روت ارس می کشمواست حبس توی قفس می کشمتو رو دست نمی زنم، تو رو نفس می کشمتو رو نفس می کشم
یه کیف، یه نبضیه ماه، یه مکثیه کیف، یه نبضیه ماه، یه مکث
یه کیف، یه نبضیه ماه، یه مکثیه کیف، یه نبضیه ماه، یه مکث

نظرات بسته شده است.